Søk

Frifond

Frifond

Frifondmidlene basert på medlemstall for 2022  ble utbetalt lokallagene i uke 41.
Midlene fordeles etter samme kriterier som i 2021, se retningslinjer for tildeling og bruk av midlene nedenfor.

Har ikke laget ditt rapportert på 2021 midlene, ber vi om at dere gjør dette så snart som mulig!

Rapportfrist for utbetalte midler i 2021,  var 15. september i 2022. 

Last ned rapportskjema her

Regnskapsmal til lokallag:
Noen lag har etterlyst et regnark eller tilsvarende for lettere å holde orden på økonomien i sine Ung Husflid-grupper.m særlig med tanke på rapporteringen av tildelte frifondmidler.
Last ned en enkel regnskapsmal her

Rettningslinjene kan også lastes ned som pdf her

Har du trøbbel med nedlastning av skjemaene?
Finn samme informasjon på innlogga side: www.husflid.no

Utbetalingsoversikt høsten 2022:
Kommer her

Retningslinjene er vedtatt av styret i Norges Husflidslag 20.08.2022:

Styret i Norges Husflidslag må hvert år fastsette organisasjonens interne retningslinjer for hvordan Frifondmidlene skal fordeles. Størrelsen på tildelingen bestemmes av hvor mange lag vi har med minst 5 medlemmer under 26 år, og hvor mange medlemmer vi totalt har i denne aldersgruppen. Tildelingsbrev får vi vanligvis i juni eller juli.

Midlene kan bare gå til lokale lag, ikke til offentlige tiltak. Tiltaket skal være rettet mot unge under 26 år, men det kan også være noen eldre deltakere med på tiltak som får midler. (Nasjonale retningslinjer)
Maksimum 5 % av de midlene vi mottar kan gå til administrasjon av ordningen hos oss. Utover dette er det styret i organisasjonen som fastsetter kriterier for prioriteringer og rutiner for fordeling. I fjor vedtok styret i Norges Husflidslag å videreføre ordningen fra året før som særlig hadde til hensikt å stimulere til økt rekruttering av medlemmer i målgruppen.
Dette har stimulert til en liten vekst i både medlemstall og antall lag. Styret ønsker at stimuleringsmidlene markedsføres på en gøyal måte med eksempler på nye lag som har fått i gang aktivitet pga. Frifondmidler.
LNU som administrerer ordningen stiller krav om at styret gjør svært presise vedtak om hvordan midlene fordeles. Disse kravene er fulgt i vedtaket.

1. 5 % av det tildelte beløpet settes av til administrasjon av ordningen i NH. Frifondmidlene minus stimuleringsmidlene, fordeles tellende lokallag etter at vi har mottatt alle rapportene fra foregående år og utbetales senest 15. oktober. Midlene fordeles etter kronebeløp per medlem i lag som har 5 eller flere medlemmer. Kronebeløpet kan være ulikt fra år til år ift. til tildelte midler fra LNU og midler benyttet til stimuleringsmidler.

2. Det settes av kr 100.000, merket stimuleringstiltak i 2022. Lag som pr 31.12.21 hadde mindre enn 5 medlemmer under 26 år, stimuleres til å verve flere Ung Husflid medlemmer dette året. Lagene får tildelt kr 5.000,- når medlemsservice har registrert totalt 5 medlemmer innen 30.11.2022.

3. Resterende tilskudd fordeles på tellende lokallag etter antall medlemmer under 26 år per 31.12.2021. Dette utbetales etter 30.11.2022 som er fristen for å få registrert 5 medlemmer.

4. Oversikt over Frifondutbetalingene publiseres på på www.unghusflid.no 

5. Styret er klageinstans ved eventuelle klager på retningslinjene til tildelingene og eventuelle klager skal fremmes styret innen 01.07.2022. Dersom det gjøres feil med utbetaling skal dette meldes til medlem@husflid.no slik at vi kan rette opp feilen. Evt. feil må innmeldes til medlemsservice innen 31.12 året etter at tilskuddet er gitt.

6. Alle lagene som er tildelt fjorårets midler må leverer rapport innen 15. september for hvordan fjorårets Frifondmidler er

brukt. Fjorårets midler må være brukt opp innen rapporten leveres og nye Frifondmidler utbetales ikke før rapporten er innsendt. Ubrukte midler skal tilbakebetales til NH og NH søker LNU om å få overføre midlene til nytt tilskuddsår. Rapportfrist og bruksfrist for årets Frifondsmidler er 15. september 2023.

7. Et antall lag får besøk av ansatt konsulent i fylket, der barne- og ungdomsarbeidet blir gjennomgått.

8. Utbetalingen foretas som tidligere år, dvs. høsten 2022 med første utbetaling innen 15.10.2022. Det er mulig å opparbeide seg medlemmer for tilskudd til stimuleringsmidler helt frem til
30. november og restutbetaling blir foretatt innen 31. desember.

9. Frifondmidler skal gå til aktivitet i regi av lokallag. Lokallagene skal selv bestemme hvordan Frifondmidlene brukes, så lenge det er i tråd med organisasjonens retningslinjer og de nasjonale retningslinjene for ordningen.

10. Frifondmidler skal ikke brukes til lønn, innsamlingsaktivitet, for å bygge egenkapital, til aktivitet utenfor Norge eller på ulovlige rusmidler, alkohol og tobakk. Støtte skal ikke tilbakeføres til sentralleddet, og skal ikke brukes til å finansiere sentralleddets aktivitet.

11. Spørsmål vedrørende bruk av midlene kan rettest til for barne- og ungdomskonsulenten, Elin Gilde Garvin, elin@husflid.no +47 971 29 812