Søk

Frifond

Styret må hvert år fastsette organisasjonens interne retningslinjer for hvordan frifondmidlene skal fordeles. Størrelsen på tildelinga bestemmes av hvor mange lag vi har med minst 5 medlemmer under 26 år, og hvor mange medlemmer vi totalt har i denne aldersgruppen. Tildelingsbrev får vi vanligvis i juni – juli. Midlene kan bare gå til lokale lag, ikke til offentlige tiltak. Tiltaket skal være rettet mot unge under 26 år, men det kan også være noen eldre deltakere med på tiltak som får midler.  (Nasjonale retningslinjer)

Maksimum 5 % av de midlene vi mottar kan gå til administrasjon av ordningen hos oss. Utover dette er det styret i organisasjonen som fastsetter kriterier for prioriteringer og rutiner for fordeling. I fjor vedtok styret å videreføre ordningen fra året før som særlig hadde til hensikt å stimulere til økt rekruttering av medlemmer i målgruppen. Dette har stimulert til en liten vekst i både medlemstall og antall lag. Styret ønsker at stimuleringsmidlene markedsføres på en «morsom» måte med eksempler på nye lag som har fått i gang aktivitet pga. frifondmidler.

LNU som administrerer ordningen stiller krav om at styret gjør svært presise vedtak om hvordan midlene fordeles. Disse kravene er fulgt i vedtaket.


Frifondmidlene for 2019 fordeles etter samme kriterier som i 2018 slik:

1. 5 % av det tildelte beløpet settes av til administrasjon av ordningen i NH. Frifondmidlene minus stimuleringsmidlene, fordeles tellende lokallag seinest en uke etter at de er mottatt.
2. Det settes av kr 100.000, merket stimuleringstiltak i 2019. Lag som pr 31.12.18 hadde mindre enn 5 medlemmer under 26 år, stimuleres til å verve flere Ung Husflid medlemmer dette året. Lagene får tildelt kr 5.000,- når medlemsservice har registrert totalt 5 medlemmer innen 1. september 2019.
3. Resterende tilskudd fordeles på tellende lokallag og antall medlemmer under
26 år per 31.12.2018.
4. Oversikt over frifondutbetalingene publiseres på www.unghusflid.no
5. Styret er klageinstans ved eventuelle klager på tildelingene.
6. Alle lagene leverer rapport innen 30. juni for hvordan fjorårets frifondmidler er brukt. Nye frifondmidler utbetales ikke før slik rapport er innsendt. Ubrukte midler skal tilbakebetales til NH og NH søker LNU om å få overføre midlene tilskuddsåret 2020.
7. Et antall lag får også besøk av ansatt konsulent i fylket, der barne- og ungdomsarbeidet blir gjennomgått.
8. Utbetalingen foretas som tidligere år, dvs. Høsten 2019 med senest utbetaling 1 oktober 2019

Utbetalingsoversikt høsten 2019

Finner du her

Regnskapsmal til lokallag

Noen lag har etterlyst et regnark el. for lettere å holde orden på økonomien i Ung Husflid. Særlig med tanke på rapporteringen av tildelte frifondmidler. 
Last ned en enkel regnskapsmal: Regnskapsmal

Rapportfrist for utbetalte midler i 2018, er 30.juni 2019. Se rapportskjema 2019